NORMATIVA I OBJECTE

DOGV 

  1. Convocar la concessió de dues beques per a la realització d’estudis de postgrau durant el curs 2021-2022, en les seus de Bruges (Bèlgica) i/o Natolin (Polònia) del Col·legi d’Europa.
  2. La duració serà de deu mesos, comptadors des de l’inici del curs en el Col·legi d’Europa.
  3. La convocatòria s’ajustarà a les bases reguladores aprovades en el Decret 9/2017, de 5 de juny, del president de la Generalitat, modificat pel Decret 31/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

BENEFICIARIS

  1. El procediment de concessió d’aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i regiran els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
  2. Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les beques s’hauran de tindre els requisits que determina l’article 3 del Decret 9/2017, de 5 de juny, modificat pel Decret 31/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.
  3. Les obligacions de les persones beneficiàries queden recollides en el títol III del Decret 9/2017, de 5 de juny, modificat pel Decret 31/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.

DATA DE SOL·LICITUDS

  1. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  2. La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que cal adjuntar es realitzarà i ajustarà al que determina el títol II, capítol I del Decret 9/2017, de 5 de juny, modificat pel Decret 31/2018, de 14 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització d’estudis de postgrau en el Col·legi d’Europa.