NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de sis beques en matèria de cooperació al desenvolupament, per a completar la formació de joves amb titulació universitària mitjançant la realització de pràctiques professionals en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica durant els exercicis 2021 i 2022, dirigides a la millora i l’especialització professional de les persones amb les següents titulacions oficials universitàries: màster universitari oficial en Cooperació al Desenvolupament i/o màster universitari oficial en Drets Humans.

BENEFICIARIS

Les persones sol·licitants de les beques hauran de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents:

a) No ser major de 35 anys.

b) Estar en possessió d’una de les titulacions enunciades en el resolc quart de la present convocatòria, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.

c) No haver sigut beneficiàries de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.

d) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

e) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l’efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes recollits en l’apartat 2 de l’article 11 de l’Ordre 1/2019.

Les persones que en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria ja estiguen gaudint d’una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, no podran optar a una nova beca, excepte en els casos següents:

a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s’està gaudint per haver sigut obtinguda en una convocatòria anterior, sempre que es complisquen la resta dels requisits establits en la convocatòria.

b) Que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca que ja estan gaudint les persones sol·licitants, sempre que es complisquen la resta dels requisits establits en la convocatòria.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de manera completa, segons models normalitzats, en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació en extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Quan l’últim dia del termini siga inhàbil, es considerarà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Les beques previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22.03.01.0000.134.10, línia de subvenció S6569000, «Beques formació en cooperació al desenvolupament», del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2021, i el seu equivalent per a l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, segons el següent desglossament per anualitats:

Anualitat 2021: 25.000,00 euros.

Anualitat 2022: 60.000,00 euros.

Quantia total màxima: 85.000,00 euros.