NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Aquests premis tenen com a objecte fomentar, entre els alumnes, l’esperit i el treball de superació personal, la innovació, l’originalitat i l’excel·lència en aquelles disciplines acadèmiques relacionades amb la planificació, el disseny, la construcció i l’explotació d’infraestructures d’enginyeria civil.

BENEFICIARIS

Podran participar en aquest certamen els estudiants que, al terme de termini de sol·licituds, complisquen els requisits següents:

a) Ser titulats en Enginyeria de Camins, Canals i Ports per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de València.

b) Els treballs fi de màster s’han d’haver defés des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 i haver obtingut qualificació d’excel·lent o superior

Que complisquen els requisits exigits en les bases de la convocatòria.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Es concedirà un premi dotat amb dotze mil euros (12.000 euros) al treball que, a judici del tribunal, millor complisca amb l’objectiu fixat en aquests bases i tres accèssits de quatre mil euros (4.000 euros) cada u, als treballs que, a judici del tribunal, es considere que són mereixedors d’aquest reconeixement.

A partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 30 de juny de 2021, a les 24.00 hores.