NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar la concessió de set beques per a la realització de pràctiques professionals de joves amb les següents titulacions oficials:

Grup 1: tres beques per a llicenciatura/grau/diplomatura en Dret, Administració i Direcció d’Empreses, Econòmiques, Empresarials, Gestió i Administració Pública.

Grup 2: dues beques per a llicenciatura/grau/diplomatura en Treball Social i Sociologia.

Grup 3: una beca per a llicenciatura/grau/diplomatura en Biotecnologia, Bioquímica i Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica.

Grup 4: una beca per a llicenciatura/grau/diplomatura en Infermeria.

Totes a desenvolupar en la Direcció General d’Assistència Sanitària, en les dependències de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per als exercicis 2021-2022.

BENEFICIARIS

  1. Podran sol·licitar les beques objecte de regulació en aquestes bases, les persones que reunisquen els següents requisits en acabar el termini de presentació de les sol·licituds que determine la corresponent convocatòria:
  2. a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea. Els qui hi aspiren i no tinguen la nacionalitat espanyola, hauran d’acreditar prou coneixements en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
  3. b) No ser major de 35 anys.
  4. c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en la corresponent convocatòria i, si és el cas, dels requisits específics que s’exigisquen, sense que hagen transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels estudis requerits.
  5. d) No haver sigut persona beneficiària de beques de pràctiques professionals atorgades per la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  6. e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es.
  7. f) No patir malaltia o grau de discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en què no concórrega aquest impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitada als efectes de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes arreplegats en l’apartat quart de la base tercera d’aquesta ordre.
  8. No podran optar a les beques que determinen aquestes bases els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, estiguen gaudint una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan resten menys de 2 mesos per a la seua finalització.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Les beques previstes en aquesta convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 10.02.91.0000.412.22, del capítol IV, codi línia comptable S0446000, dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2021 i el seu equivalent en el pressupost de la Generalitat de 2022, segons el següent desglossament inicial.

Import any 2021: 30.476,04 euros.

Import any 2022: 60.952,08 euros.

Import total màxim: 91.428,12 euros.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que s’ha d’adjuntar es farà i s’ajustarà al que es determine en les bases cinquena i sisena de l’annex únic de l’esmentada ordre.