NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquest concurs és promoure el desenvolupament d’activitats creatives i artístiques com a mitjà d’expressió i crítica social entre l’alumnat del programa «La Nau Gran» de la Universitat de València. Amb tal finalitat es convoca el concurs per concedir fins a tres ajudes econòmiques per elaborar i executar tres projectes culturals i artístics.

La participació en el concurs és en modalitat grupal. S’hi poden presentar grups d’almenys dues persones, la totalitat de les quals ha de complir els requisits anteriors.

BENEFICIARIS

Les persones que estan o han estat matriculades en un itinerari, estudi general, alts estudis en Filosofia i Psicologia, Nau Gran en Obert o Nau Gran en Transició, del programa «La Nau Gran» de la Universitat de València en els cursos acadèmics 2019-2020, 2020-2021 o 2021-2022.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import total de les ajudes ascendeix a 6.000 euros. Es concediran fins a tres ajudes econòmiques per elaborar i executar tres projectes culturals i artístics. La dotació econòmica per a cada projecte seleccionat no pot superar els 2.000 euros en metàl·lic i s’ha d’ajustar a allò que és pressupostat en la sol·licitud. Aquesta quantia s’ha d’utilitzar

necessàriament en la materialització i l’execució del projecte. La comissió avaluadora pot no concedir totes les ajudes previstes, segons la qualitat dels projectes que es presenten. La quantitat econòmica concedida per a cada projecte està subjecta a les retencions legalment establertes per la legislació fiscal.

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació és de trenta dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.