07/09/2021

Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits.
Resolució de 31 d’agost de 2021.

Normativa i enllaços

DOGV

Entitats beneficiàries

Les empreses de naturalesa jurídica privada, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

  • No s’inclouen les persones treballadors autònomes.
  • Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat.
  • Entitats sense ànim de lucre.
  • Centres especials d’ocupació.
  • Empreses d’inserció.

Objecte

La contractació a jornada completa, durant almenys vint-i-quatre mesos, de les persones desocupades pertanyents als col·lectius relacionats.

Persones destinatàries finals
1.1. Persones desfavorides:

a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs.

b) Joves entre 16 i 24 anys.

c) Persones majors de 50 anys.

1.2. Persones molt desfavorides:

a) Persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 24 mesos previs.

b) Joves entre 16 i 24 anys i persones majors de 50 anys que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 12 mesos previs.

Les persones destinatàries finals hauran d’haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA.

Acció subvencionable

Resultarà objecte de subvenció la contractació ininterrompuda durant almenys vint-i-quatre mesos (mitjançant un o diversos contractes), a jornada completa, de les persones desocupades a què fa referència. En el cas de les persones amb diversitat funcional severa, resultaran subvencionables les contractacions que, amb independència del percentatge que represente sobre la jornada habitual, tinguen una jornada d’almenys 15 hores setmanals.

Quantia

a) En el cas de persones desfavorides: 5.985 euros; si concorre addicionalment la condició de dona o diversitat funcional, 6.650 euros.

b) En el cas de persones molt desfavorides: 11.970 euros; si concorre addicionalment la condició de dona o diversitat funcional, 13.300 euros.

Condicions

  • Les sol·licituds que es presenten hauran d’incloure almenys 20 amb· tractes subvencionables.
  • Les contractacions hauran d’haver-se iniciat a partir de l’1 de gener de 2021.
  • La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els 12 mesos anteriors a la celebració del contracte.

Forma i termini de presentació

La sol·licitud es presentarà de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat “ECOPDE 2021”.
El termini de presentació s’iniciarà el dia 07 de setembre i finalitzarà el dia 20 d’octubre de 2021.