NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

 1. La adscripción de las personas adjudicatarias de las becas a un destino vendrá determinada por el orden de puntuación final, así como por las preferencias manifestadas en la entrevista. La renuncia a una de las becas por razón del destino no conllevará la exclusión de la bolsa de reserva para los demás destinos.
 2. En el caso de que se produzca la prórroga prevista en el apartado cuarto de esta resolución, se procederá a una nueva elección de destino por el mencionado orden, si bien la persona que hubiese disfrutado del destino en la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas no podrá optar a un nuevo periodo en dicha delegación, salvo renuncia del resto de personas adjudicatarias.
 3. La actividad práctica consistirá en desarrollar aquellas tareas relacionadas con la Acción Exterior y relaciones con la Unión Europea de la Generalitat que sean adecuadas para adquirir formación complementaria y especialización profesionales de las y los jóvenes titulados universitarios.
 4. Convocar la concessió de quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria d’Acció Exterior, per als exercicis 2021 i 2022, dirigides a persones joves amb titulacions oficials de llicenciatura o grau, establides en l’article 3, apartat 1.c.7) del Decret 20/2016, de 12 de desembre, modificat pel Decret 6/2018, de 27 de març, del president de la Generalitat, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les dependències dels òrgans superiors i centres directius competents en matèria d’imatge institucional, ràdio i televisió, política informativa, impuls de l’acció interdepartamental del Consell, direcció del protocol dels actes de caràcter representatiu, relacions externes i en la Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat.
 5. Les beques es desenvoluparan en les següents ubicacions:

– Dues beques en les dependències de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, c/ Cavallers, 9, 46001 València.

– Una beca al centre Europe Direct Comunitat Valenciana situat en la Delegació del Consell a Alacant, av. Dr. Gadea, 10, 03001 Alacant.

– Una beca en les dependències de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Bruselas (Bèlgica), avenue Edmond Mesens, 7 A – 1040 Etterbeek.

 1. L’adscripció de les persones adjudicatàries de les beques a un destí vindrà determinada per l’ordre de puntuació final, així com per les preferències manifestades en l’entrevista. La renúncia a una de les beques per raó del destí no comportarà l’exclusió de la bossa de reserva per als altres destins.
 2. En el cas que es produïsca la pròrroga prevista en l’apartat quart d’aquesta resolució, es procedirà a una nova elecció de destí per l’esmentat ordre, si bé la persona que haguera gaudit del destí en la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les no podrà optar a un nou període en aquesta Delegació, excepte renúncia de la resta de persones adjudicatàries.
 3. L’activitat pràctica consistirà a desenvolupar aquelles tasques relacionades amb l’Acció Exterior i relacions amb la Unió Europea de la Generalitat que siguen adequades per a adquirir formació complementària i especialització professionals de les i els joves titulats universitaris.

BENEFICIARIS

 1. El procediment de concessió d’aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
 2. Per a obtindre la condició de persona beneficiària de les beques s’hauran de reunir els requisits que determina l’article 3 del Decret 20/2016, de 12 de desembre, al final de la presentació de sol·licituds, i la baremació es realitzarà d’acord amb el títol II del mateix decret.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

La dotació econòmica de les beques serà de mil huitanta-huit euros amb quaranta-tres cèntims (1.088,43 €) mensuals bruts, import al qual se sumarà una dotació de mil huitanta euros (1.080 €) mensuals bruts per als períodes de la beca a desenvolupar a Brussel·les.

Sobre aquests imports haurà de practicar-se les retencions corresponents a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, i les altres que, en el seu cas, pogueren correspondre.

En cas de pròrroga de les beques, en el segon període, la quantia procedent serà la que resulte aplicable d’acord amb la resolució a què es refereix l’article 17.1 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.

Les quantitats abonades en cap cas tindran el caràcter de salari o retribució, sinó d’ajuda econòmica per a les despeses que les beques comporten.

L’import de les beques s’abonarà per mensualitats vençudes, prèvia certificació acreditativa d’un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament, expedida per la persona responsable de la unitat administrativa, amb rang mínim de cap de servei, en la qual les persones beneficiàries de les beques estiguen desenvolupant la seua activitat.

 1. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 2. La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d’acompanyar-se es realitzarà i ajustarà al determinat en el títol III, capítol I del Decret 20/2016, de 12 de desembre, modificat pel Decret 6/2018, de 27 de març, del president de la Generalitat.