DOGV NUM. 9068 de 23/04/2021

IV premis metalesa, seguretat metalesa, seguretat viària, als millors treballs de final de grau per a l’any 2020, per l’empresa metalesa, seguretat.

DOGV

NORMATIVA I OBJECTE

INFORMACION CONVOCATÒRIA

Aquests premis tenen per objecte fomentar, entre els alumnes, l’esperit i el treball de superació, la innovació, l’originalitat i l’excel·lència en aquelles disciplines acadèmiques relacionades amb la planificació, el disseny, la construcció i l’explotació d’infraestructures d’enginyeria civil Tercer.

BENEFICIARIS

Podran participar en aquest certamen els estudiants que, al final de termini de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

Ser graduats en Enginyeria Civil o Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canales i Ports de la Universitat Politècnica de València.
Els treballs Fi de Grau s’han d’haver defensat des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020 i haver obtingut qualificació d’excel·lent o superior.

IMPORT DE LA BECA I DATA DE SOL·LICITUDS

Es concediran un premi de mil dos-cents euros (1.200 euros) al treball que, segons el parer del tribunal, millor complisquen amb l’objectiu fixat en aquestes Bases i un accèssit de sis-cents euros (600 euros), al treball que, segons el parer del tribunal, es considere és mereixedor d’aquest reconeixement, segons s’especifica en les bases reguladores del procediment.

Termini de presentació fins al 15 de Maig de 2021 a les 24 hores.