NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquest concurs és premiar el millor treball acadèmic (final de grau (TFG), de màster (TFM) o tesi doctoral (TD)), dels estudiants, graduats o doctorats durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021 que es presenten com a candidats d’aquesta convocatòria.

La finalitat d’aquest premi és fomentar la iniciació a la investigación reconeixent l’excel·lència entre els estudiants de les universitats que formen de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, en l’àmbit de les ciències socials.

BENEFICIARIS

Hi poden participar els estudiants o graduats de la Universitat de València o de la Universitat Jaume I de Castelló que hagen presentat el seu treball final de grau (TFG) o de màster (TFM) o una tesi doctoral (TD) durant els cursos 2019-2020 o 2020-2021.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

En l’expedient escaient consta la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les obligacions de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convovatoria.

El premi es finança amb càrrec al capítol IV del pressupost de la Universitat de València per a 2021, orgànica 1360000000, per un import de 600 euros.

S’estableixen dos premis: un al millor treball de final de grau (TFG) o treball de fi de màster (TFM) i un altre a la millor tesi doctoral (TD).

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de quinze dies des de l’endemà la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).