Dogv 29/04/2021 convocatoria

NORMATIVA I ENLLAÇOS

DOGV BDNS AYTO. BÉTERA

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d’autònoms o microempreses que duguen a terme alguna de les activitats incloses en l’Annex I de la convocatòria sempre que complisquen els requisits.

OBJECTE

Objecte regular la concessió directa, per part de l’Ajuntament de Bétera, d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s’han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la **Covid-19 que s’han vingut adoptant per l’Autoritat Sanitària.

QUANTIA

La quantia individualitzada a percebre pels beneficiaris es determinarà en la resolució de concessió mitjançant l’aplicació dels següents criteris:

1.Una quantitat fixa de 2.000,00€, per cada microempresa o autònom, amb un màxim de 10 treballadors, que exercisquen la seua activitat en els en els sectors indicats en l’Apartat ANNEX I de la convocatòria

2.Una quantitat addicional de 200,00€ per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social, a data 31 de desembre de 2020, d’aquestes microempreses o autònoms, que exercisquen la seua activitat en els sectors indicats en l’Apartat ANNEX I de la convocatòria.

TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Tauló Municipal, després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP 29/04/2021) de València.