NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

El projecte aspira a desenvolupar el CCCC Music Lab, una incubadora de talent emergent musical com a gènesi d’un potencial segell discogràfic públic. Les seues prioritats seran abordar la situació del talent musical emergent, repensar el lloc que ocupa la indústria de la música en la cultura i reforçar el CCCC com un espai on generar nous ponts entre la cultura, la indústria musical i el talent emergent. Les diferents sessions de treball estaran organitzades segons les següents categories:

– Tallers Incubadora

– Jornades Sobre Indústria Musical

– Esdeveniments Musicals

– Seguiment Individual

Aquestes es desenvoluparan entre els mesos de maig de 2021 i abril de 2022. Es realitzaran un total de sis tallers incubadora, nou jornades sobre indústria musical, almenys dos concursos (showcase) a l’inici i tancament del programa, i un nombre per determinar de reunions individuals segons les necessitats i objectius particulars. Tant els tallers com les jornades estaran impartides per  professionals de reconegut prestigi del sector i la indústria musical.

BENEFICIARIS

Poden optar a la convocatòria les persones que complisquen aquests requisits:

– Projectes musicals, col·lectius o individuals, de qualsevol estil.

– Haver complit els 18 anys en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria.

– Actualment es troben sense segell discogràfic o contracte en vigor amb una altra empresa de desenvolupament artístic.

– Almenys el 50 % (3) dels projectes seleccionats serà entre persones nascudes o residents a la Comunitat Valenciana. En el supòsit de col·lectius, almenys el 60 % dels membres del projecte han de ser nascuts o residents de la Comunitat Valenciana.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Durant el programa d’acompanyament i formació 2021, l’entitat es compromet a:

– Treballar en un programa d’acompanyament artístic personalitzat.

Mitjançant entrevistes a les persones participants, construirem conjuntament l’itinerari que més s’adeqüe al projecte presentat.

– Treballar en la formació i desenvolupament professional de les persones participants.

– Treballar en la difusió del projecte o obra amb la finalitat d’obtindre la major visibilitat.

– Aconsellar i relacionar els projectes en la indústria musical.

Després del showcase final, seran seleccionats dos (2) projectes finals pel mateix jurat de la selecció inicial. Es donarà suport a la producció d’un single a cadascun dels dos projectes finals, amb un valor de 500 € a cadascun.

El CCCC Music Lab es compromet a secundar, acompanyar i coordinar les propostes artístiques.

També facilitaran una presentació a la premsa amb un set reduït enel CCCC al final dels terminis pactats, i com a data màxima, la tercera setmana d’abril del 2022.

La marca de guitarres Gibson, com a patrocinadora del projecte, farà lliurament de dues guitarres de la marca per a les dues persones artistes o bandes guanyadores.

Així mateix, el CCCC dotarà a cada participant o grup d’una bossa de viatge valorada en 500 € per a despeses de desplaçament.

El termini de presentació és de 30 dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de publicació de la resolució. S’obrirà l’endemà de ser publicada en el DOGV. Quan acabe aquest termini no s’admetrà cap sol·licitud.

Les sol·licituds

També podran presentar-se de qualsevol de les formes previstes per l’article 16.4 i 16.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.