NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Els premis Manuel Castillo tenen com a objecte estimular la investigació acadèmica, científica i periodística en l’àmbit de la cooperació, la pau i el desenrotllament humà dirigits a la comunitat universitària i professionals. Les investigacions, les monografies o els treballs periodístics que es presenten a aquesta convocatòria poden ser de caràcter teòric, experimental o aplicat, i han de tindre com a fonament de treball, i com a objectiu científic, qualsevol faceta del desenvolupament humà i la pau.

BENEFICIARIS

Els beneficiaris són autors/es i membres de la comunitat universitària (PDI, PAS o estudiants) de qualsevol de les universitats publiques espanyoles, autors/es de reportatges publicats a Espanya o periodistas de nacionalitat espanyola que treballen en mitjans de comunicació internacional.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import màxim del total dels premis a concedir ascendeix a 5.200 euros, distribuïts en: categoria A amb 3000 euros, categoria B amb 400 euros i categoria C amb 1800 euros, subjectes a les retencions i les normatives fiscals pertinents. La categoria D no té dotació econòmica.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.