NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

  1.  Les presents bases reguladores tenen com a objecte regular les ajudes en matèria d’habitatge a persones         físiques, a fi de facilitar el gaudi, l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos mitjans econòmics, mitjançant l’atorgament d’ajudes directes als inquilins.

Les ajudes podran sol·licitar-se en l’àmbit de desenvolupament del Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatges, o del Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves, a l’empara del que es disposa en les presents bases, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

  1. Seran objecte d’aquestes ajudes, en els termes regulats en aquestes bases, les rendes d’arrendament reportades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any de la convocatòria.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiaris de les ajudes contemplades en aquest programa les persones físiques majors d’edat que acrediten els requisits que s’estableixen en les presents bases.

Per a la concessió de les ajudes haurà de tindre’s en compte els requisits que en cada cas s’estableixen en les presents bases en relació amb la unitat de convivència. A aquest efecte, es considera unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en un mateix habitatge en el moment de la sol·licitud, existisquen o no llaços familiars entre elles.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds i la documentació annexa per a la concessió de les ajudes s’emplenaran per les persones o unitats de convivència interessades d’acord amb els models i els terminis establits que especifique la corresponent resolució de convocatòria.

La sol·licitud es realitzarà exclusivament mitjançant formulari emplenat electrònicament que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat, portal gva.es, i no s’admetran els formularis emplenats d’una altra forma