NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’alumnat emplenarà la sol·licitud de preinscripció per a l’admissió en el primer curs dels ensenyaments universitaris oficials de grau en les universitats públiques i els seus centres adscrits de la Comunitat Valenciana per al curs 2021-2022, a través de l’assistent telemàtic allotjat en la pàgina web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

l’adreça

  1. Tot l’alumnat presentarà la sol·licitud de preinscripció de manera telemàtica en virtut del que estableix l’Acord adoptat el 12 de maig de 2021 per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, dins dels terminis que s’indica a continuació:

Convocatòria única: des de 21 de juny de 2021 fins al 9 de juliol de 2021, per a tots els participants en el procés de preinscripció, siguen estudiants que s’hagen presentat a les proves d’accés a la universitat (PAU) de juny o juliol de 2021, estudiants de cursos anteriors, estudiants titulats, estudiants de cicles formatius o estudiants estrangers que accedisquen, o no, a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c del Reial decret 412/2014, de 6 de juny, abans esmentat. El dia 9 de juliol el termini finalitza a les 14.00 hores.

L’estudiantat que accedisca a la universitat per la via prevista en els articles 9.1.b i 9.2.b i c de l’esmentat reial decret, i no puga presentar la sol·licitud de preinscripció en el termini anterior, tindrà de termini fins al dia 31 de juliol de 2021 per a presentar sol·licitud de preinscripció. El dia 31 de juliol el termini finalitza a les 14.00 hores. Les sol·licituds presentades per l’estudiantat que pertany a aquest col·lectiu seran tingudes en compte i es respectaran els drets d’admissió d’aquests estudiants.

  1. L’alumnat altres comunitats autònomes o l’alumnat que s’examina en la UNED, que es presente a les proves d’accés en la universitat del curs 2020-2021 en les seues respectives convocatòries extraordinàries, així com els alumnes de cicles formatius de grau superior de la Comunitat Valenciana que finalitzen els seus estudis en la convocatoria extraordinària del present curs (es presenten o no a la fase voluntària de la prova d’accés en la convocatòria extraordinària) presentaran la sol·licitud amb la documentació corresponent, dins del termini establit en el punt 1 anterior, i si no disposen en aquest termini de la documentació necessària, no podran participar en el procés ordinari de preinscripció.
  2. L’alumnat a què es refereix el punt 2 anterior que no puga participar en el procés ordinari de preinscripció per no conéixer les seues qualificacions dins del termini de preinscripció, es dirigirà directament a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a sol·licitar plaça quan tinguen les seues qualificacions, en el mes de setembre, i tindran els mateixos drets d’adjudicació que l’alumnat de la Comunitat Valenciana que haguera superat la prova d’accés en la universitat en la convocatòria extraordinària de setembre de 2021.