NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar 3 ajudes econòmiques de 600 € bruts (per un mes complet, amb un total de aprox. 11 mesos) als estudiants de la UPV per a la realització de pràctiques en empreses en l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), d’acord amb les ofertes detallades en l’Annex.

BENEFICIARIS

Podran participar:

Els estudiants i les estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV), que compleixin els requisits exigits en les bases.

DATA DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.